English Edition
ބުރާސްފަތި | 24 އޭޕްރީލް 2014
އެމްއެންޑީއެފް ސޯޝަލް މީޑިއާ
     
ލީޑަރުން
 •  
  ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް
 •  
  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
 •  
  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
 •  
  ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުހިންމު ލިންކުތައް
މަނަދޫގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
14 ވަނަ ކޯޕްރަލް ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި