English Edition
ބުދަ | 23 އޭޕްރީލް 2014
އެމްއެންޑީއެފް ސޯޝަލް މީޑިއާ
     
ލީޑަރުން
 •  
  ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް
 •  
  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
 •  
  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
 •  
  ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުހިންމު ލިންކުތައް
122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
މޯލްވެޓްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި