English Edition
ހުކުރު | 25 އޭޕްރީލް 2014
އެމްއެންޑީއެފް ސޯޝަލް މީޑިއާ
     
ލީޑަރުން
 •  
  ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް
 •  
  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
 •  
  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
 •  
  ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުހިންމު ލިންކުތައް
122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހާއި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
މަނަދޫގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
14 ވަނަ ކޯޕްރަލް ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި
ދަރަނބޫދޫން ހާލުދެރަ ބަލިމީހަކު މާލެ ގެނެސްދީފި