English Edition
އަންގާރަ | 22 ޖުލައި 2014
އެމްއެންޑީއެފް ސޯޝަލް މީޑިއާ
     
ލީޑަރުން
 •  
  Commander In Chief
  ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް
 •  
  Defence Minister
  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
 •  
  Chief Of Defence Force
  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
 •  
  Vice Chief Of Defence Force
  ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުހިންމު ލިންކުތައް
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރޯޔަލް ނޭވީ ޝިޕްގެ ކޮމާންޑަރ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި ޑީއެސްސީއާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަކުރި މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ
ފުރަތަމަ "ލޮޖިސްޓިކް ބޭސިކް ކޯސް" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ޅ.ހިންނަވަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި އޮތް ހާލުދެރަ ބަލިމީހަކު ސީ އެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި