އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް
ފަޔަރ އެންޑްރެސްކިޔު ސާރވިސް
ސްޕެޝަލް ފޯސަސް
މެރިން ކޯ
ސްޕެޝިއަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް
ޑިފެންސް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން
މިލިޓަރީ ޕޮލިސް
ސާރވިސް ކޯރ
މެޑިކަލް ސާރވިސް
އެއަރ ވިންގ
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް
ފަޔަރ އެންޑްރެސްކިޔު ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް
މެރިންކޯ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް
އޮފިސަރ ޓްރޭނިންގ ވިންގ
އެންސީއޯ އެކަޑަމީ

Video : 4th Indian Ocean Conference...