ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

20-03-2023, 20:45

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެންސް ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބު ހޯދައިފި

20-03-2023, 20:23

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެންސް ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބު ހޯދައިފި

ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން "އަސްކަރީ މާހެފުން 1444" ބާއްވައިފި

20-03-2023, 09:15

ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން "އަސްކަރީ މާހެފުން 1444" ބާއްވައިފި

ސ.ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް" ކުލާހެއް ހިންގައިފި

19-03-2023, 22:45

ސ.ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް" ކުލާހެއް ހިންގައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

19-03-2023, 07:25

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023ގައި ހޮވި، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެތުލީޓް އޮފް ދަ އިޔަރގެ މަޤާމު، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާއިދަށް ލިބިއްޖެ

18-03-2023, 23:29

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023ގައި ހޮވި، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެތުލީޓް އޮފް ދަ އިޔަރގެ މަޤާމު، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާއިދަށް ލިބިއްޖެ

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

18-03-2023, 08:25

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ގދ.ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

18-03-2023, 07:29

ގދ.ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.ގަމުގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރަޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

17-03-2023, 23:25

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ލ.ގަމުގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރަޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ސ.ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

17-03-2023, 21:00

ސ.ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

17-03-2023, 09:50

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

17-03-2023, 09:26

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

16-03-2023, 23:50

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ދ.ރިނބުދޫގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރަޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

16-03-2023, 23:30

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ދ.ރިނބުދޫގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރަޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

16-03-2023, 23:53

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ގއ.މާމެންދޫ ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

16-03-2023, 23:49

ގއ.މާމެންދޫ ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކްގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ސ.ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

16-03-2023, 23:42

ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކްގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ސ.ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

16-03-2023, 17:40

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

14-03-2023, 21:43

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް ގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

14-03-2023, 21:30

ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް ގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، "ކިޗަން ފަޔަރ ސޭފްޓީ" ސެޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

1 2 3