މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް 2022 މުބާރާތުގައި ސިފައިންގެ އެތުލީޓުން ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލުކޮށްފި

30-11-2022, 12:00

މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް 2022 މުބާރާތުގައި ސިފައިންގެ އެތުލީޓުން ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލުކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-11-2022, 05:14

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

29-11-2022, 11:40

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ހިންގައިފި

28-11-2022, 22:41

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ހިންގައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޙުސައިނިއްޔާ ޕްރީ ޕްރައިމަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

28-11-2022, 18:21

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޙުސައިނިއްޔާ ޕްރީ ޕްރައިމަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

28-11-2022, 16:38

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެފްއާރުއެސް މާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

28-11-2022, 14:23

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެފްއާރުއެސް މާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

28-11-2022, 13:48

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-11-2022, 12:53

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކޯރއަކީ މެޑިކަލް ކޯރ: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

28-11-2022, 12:38

ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކޯރއަކީ މެޑިކަލް ކޯރ: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-11-2022, 09:37

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގައި ސިފައިން ވަނީ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

28-11-2022, 05:20

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގައި ސިފައިން ވަނީ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ހަފުލާ ބާއްވައިފި

28-11-2022, 05:15

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ހަފުލާ ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ހުޅުލޭ ޕޯސްޓުން ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ސްވިމިންގ އެސެސްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

27-11-2022, 21:00

އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ހުޅުލޭ ޕޯސްޓުން ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ސްވިމިންގ އެސެސްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އެކެޑެމީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

26-11-2022, 16:03

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އެކެޑެމީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، އެމްއެންޑީއެފް ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

26-11-2022, 15:55

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، އެމްއެންޑީއެފް ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ފްރެކްޓިކަލް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-11-2022, 13:35

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ފްރެކްޓިކަލް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

25-11-2022, 21:26

މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ފްރެކްޓިކަލް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

25-11-2022, 20:23

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ފްރެކްޓިކަލް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އިޙުތިޞޯސްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

25-11-2022, 19:00

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އިޙުތިޞޯސްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

1 2 3 4