އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް" ފަށައިފި 

13-03-2023, 22:19

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް" ފަށައިފި 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް 2023" ފަށައިފި

13-03-2023, 07:30

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް 2023" ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް" ފަށައިފި 

12-03-2023, 22:08

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް" ފަށައިފި 

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

12-03-2023, 15:37

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

11-03-2023, 17:25

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޣާޒީ ސުކޫލް ޕްރީކަބްސް ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ޣާޒީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

11-03-2023, 17:10

ޣާޒީ ސުކޫލް ޕްރީކަބްސް ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ޣާޒީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

11-03-2023, 17:05

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ދ.ރިނބުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

11-03-2023, 16:50

ދ.ރިނބުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސިފައިންގެ އަހަރީ ބަޑި މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

11-03-2023, 15:37

ސިފައިންގެ އަހަރީ ބަޑި މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ލިޓްލް މެއިޑުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

10-03-2023, 23:48

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ލިޓްލް މެއިޑުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ސޭފްޓީ ވީކުގައި އެމްްއެންޑީއެފުން ސެކިޔުރިޓީ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

09-03-2023, 20:18

އެމްއޭސީއެލްގެ ސޭފްޓީ ވީކުގައި އެމްްއެންޑީއެފުން ސެކިޔުރިޓީ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފަސްޓް އެއިޑް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

09-03-2023, 18:10

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފަސްޓް އެއިޑް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

09-03-2023, 11:44

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަންހެން ސިފައިން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

08-03-2023, 18:23

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަންހެން ސިފައިން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީ "ސެނަފިޓް ސެންޓަރ" ހުޅުވައިފި

07-03-2023, 20:45

ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީ "ސެނަފިޓް ސެންޓަރ" ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި ކުއްޖެއް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

07-03-2023, 18:45

ފުވައްމުލަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި ކުއްޖެއް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑާރ، ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

07-03-2023, 17:05

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑާރ، ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

07-03-2023, 10:35

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އަލިފާން ރޯވެ އަޑިއަށްދިޔަ "އާގަލާ" ބޯޓުން ފެންމައްޗަށް އެރި ބައެއް ތަކެތި އޮޔާދާތީ ދަތުރުވެރިން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

06-03-2023, 17:47

އަލިފާން ރޯވެ އަޑިއަށްދިޔަ "އާގަލާ" ބޯޓުން ފެންމައްޗަށް އެރި ބައެއް ތަކެތި އޮޔާދާތީ ދަތުރުވެރިން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް ގެނެސްދީފި

06-03-2023, 14:10

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް ގެނެސްދީފި

1 2 3 4