މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހާލުގައި ޖެހުނު ފަޅުވެރިންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ތާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

06-03-2023, 04:52

މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހާލުގައި ޖެހުނު ފަޅުވެރިންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ތާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި ކުރިއަށްދާ "އޭޝިއަން ރައިފަލް / ޕިސްޓަލް ކަޕް 2023" ގެ 10މ އެއަރ ރައިފަލް އިވެންޓުން ޤައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

05-03-2023, 19:21

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި ކުރިއަށްދާ "އޭޝިއަން ރައިފަލް / ޕިސްޓަލް ކަޕް 2023" ގެ 10މ އެއަރ ރައިފަލް އިވެންޓުން ޤައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ސިފަމާގެ ޢާއިލީ ހަވީރު ބާއްވައިފި

04-03-2023, 23:55

ސިފަމާގެ ޢާއިލީ ހަވީރު ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

04-03-2023, 18:55

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ފުވައްމުލަށް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

04-03-2023, 17:50

ފުވައްމުލަށް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަށް އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހުވާ ލައިދިނުމާއި ހަތިޔާރު ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

04-03-2023, 17:40

ފުވައްމުލަށް އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހުވާ ލައިދިނުމާއި ހަތިޔާރު ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

04-03-2023, 15:45

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ގާފަރުގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

04-03-2023, 14:16

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ގާފަރުގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ގާލްގައިޑުންނަށް ޓީމް ބިލްޑިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

04-03-2023, 00:12

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ގާލްގައިޑުންނަށް ޓީމް ބިލްޑިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ކާށިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

04-03-2023, 00:11

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ކާށިދޫގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތ.ވިލުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާފި

03-03-2023, 09:13

ތ.ވިލުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

02-03-2023, 14:31

އިންޓަރ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމްތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

02-03-2023, 12:55

މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމްތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ށ.ކޮމަންޑޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރފައިޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

27-02-2023, 23:20

ށ.ކޮމަންޑޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރފައިޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނާއި ކަބްސްކައުޓުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

27-02-2023, 07:54

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނާއި ކަބްސްކައުޓުންނަށް "ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ހުރާގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

25-02-2023, 23:00

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ކ.ހުރާގައި ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ސްކައުޓް ކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހެޑްކޮއޯޓާޒަށް މިއަދު ޒިޔާރާތްކޮށްފި

24-02-2023, 21:40

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ސްކައުޓް ކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހެޑްކޮއޯޓާޒަށް މިއަދު ޒިޔާރާތްކޮށްފި

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ސްކައުޓް ކޭމްޕްގައި ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ފަޔަރ އެވެއާނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

24-02-2023, 10:42

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ސްކައުޓް ކޭމްޕްގައި ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ފަޔަރ އެވެއާނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑާރ، ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

23-02-2023, 20:10

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑާރ، ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

23-02-2023, 13:23

ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

1 2 3 4 5