ސިފްކޯ ހިޔާއަށް އިތުރުކުރި 30 ފްލެޓް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅުވައިގެން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 10 މީހަކަށް އެކަނި ދޭން ނިންމައިފި ކަމަށްބުނެ ދިޔަރެސް ނޫހުގައި 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރެއްކަމުގައި ދަންނަވަން.

29-09-2023, 22:55

ސިފްކޯ ހިޔާއަށް އިތުރުކުރި 30 ފްލެޓް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅުވައިގެން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 10 މީހަކަށް އެކަނި ދޭން ނިންމައިފި ކަމަށްބުނެ ދިޔަރެސް ނޫހުގައި 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރެއްކަމުގައި ދަންނަވަން.

އައްޑޫ ސިޓީ އެކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-09-2023, 17:13

އައްޑޫ ސިޓީ އެކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

27-09-2023, 14:58

ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

އުތުރުތިލަފަޅުގައި އެމްއެންޑީއެފްއިން ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ 300 މީޓަރުގެ މަގަތު ފާލަމާއި، 500 ޓަނުން ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރެވޭ ސްލިޕްވޭއާއި ރިޕެއަރ ފެސިލިޓީއާ ބެހޭ

25-09-2023, 00:53

އުތުރުތިލަފަޅުގައި އެމްއެންޑީއެފްއިން ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ 300 މީޓަރުގެ މަގަތު ފާލަމާއި، 500 ޓަނުން ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރެވޭ ސްލިޕްވޭއާއި ރިޕެއަރ ފެސިލިޓީއާ ބެހޭ

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަކަމަށް ބެލެވިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ޝްރީލަންކާގެ ފަސް މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

20-09-2023, 21:39

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަކަމަށް ބެލެވިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ޝްރީލަންކާގެ ފަސް މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުރެންދޫގެ މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

19-09-2023, 13:35

ކުރެންދޫގެ މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

16-09-2023, 15:20

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ހިތަދޫގެ މަގުމަތީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

15-09-2023, 19:20

ހިތަދޫގެ މަގުމަތީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ގިލިލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

14-09-2023, 00:25

ގިލިލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހުޅުމާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ނިއްވާލައިފި

13-09-2023, 10:15

ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހުޅުމާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ނިއްވާލައިފި

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އައި ޓަގްބޯޓެއްގެ ކަފުގައި އޮތް ބާޖެއްގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

13-09-2023, 07:49

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އައި ޓަގްބޯޓެއްގެ ކަފުގައި އޮތް ބާޖެއްގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ، ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިންނަށް ފެނިއްޖެ

11-09-2023, 02:30

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ، ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިންނަށް ފެނިއްޖެ

ހާލުބޮޑު ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފްލައިޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

10-09-2023, 20:25

ހާލުބޮޑު ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފްލައިޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އައްޑޫ ސިޓީ އެކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތު ކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

08-09-2023, 20:40

އައްޑޫ ސިޓީ އެކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތު ކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

08-09-2023, 16:25

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

07-09-2023, 17:30

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި ރޯވި އަލިފާން، އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ނިއްވާލައިފި

06-09-2023, 07:52

ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި ރޯވި އަލިފާން، އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ނިއްވާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން، ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

05-09-2023, 20:38

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން، ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ނޯއީ މޯލްޑިވްސް ކުނާވަށި ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

05-09-2023, 20:27

ނޯއީ މޯލްޑިވްސް ކުނާވަށި ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

01-09-2023, 16:00

ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

3 4 5 6 7