ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

27-01-2023, 17:45

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

27-01-2023, 10:10

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް" ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-01-2023, 22:16

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް" ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

26-01-2023, 20:45

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ދިޔަވާތީ ސިފައިންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

26-01-2023, 01:31

މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ދިޔަވާތީ ސިފައިންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން، އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއަށް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރގައި ހަރުކުރާ ރެގިއުލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

25-01-2023, 13:12

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން، އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއަށް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރގައި ހަރުކުރާ ރެގިއުލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

25-01-2023, 10:24

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

24-01-2023, 11:25

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަޑިފުށީގެ ހުޅަނގުފަރާތު ފަރަށް ސަފާރީއެއް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

24-01-2023, 06:33

މަޑިފުށީގެ ހުޅަނގުފަރާތު ފަރަށް ސަފާރީއެއް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

23-01-2023, 16:30

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

22-01-2023, 08:30

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އުނގުލުފިނޮޅާއި ހުވަހަންދޫއާ ދެމެދުން ކިނބުލެއް ފެނިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

21-01-2023, 16:05

އުނގުލުފިނޮޅާއި ހުވަހަންދޫއާ ދެމެދުން ކިނބުލެއް ފެނިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ލިޓްލްމެއިޑާއި ގާލްގައިޑުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

20-01-2023, 22:40

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ލިޓްލްމެއިޑާއި ގާލްގައިޑުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލިޓްލްމެއިޑް އަދި ގާލްގައިޑުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

20-01-2023, 16:45

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލިޓްލްމެއިޑް އަދި ގާލްގައިޑުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

19-01-2023, 22:37

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ، ފ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

19-01-2023, 19:35

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ، ފ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބަނގްލަދޭޝްގެ ނޭވަލް އެކަޑަމީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އޮފިސަރސް ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ" ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

19-01-2023, 18:18

ބަނގްލަދޭޝްގެ ނޭވަލް އެކަޑަމީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އޮފިސަރސް ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ" ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

19-01-2023, 18:02

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

19-01-2023, 13:10

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަޑުއްވަރީ ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއް ފުންކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

19-01-2023, 06:15

މަޑުއްވަރީ ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއް ފުންކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

1 2 3