މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

18-01-2022, 22:40

މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

16-01-2022, 19:25

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރަމުން

16-01-2022, 11:23

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރަމުން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

30-11--0001, 00:00

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-11--0001, 00:00

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މައްޗަށްގޮޅި ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

12-01-2022, 22:15

މައްޗަށްގޮޅި ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

10-01-2022, 07:30

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

އޮޔާދާ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓުން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

10-01-2022, 15:32

އޮޔާދާ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓުން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

އަލަމާ-05 ދޯންޏާއި ދޯނިން ދަތުރުކުރި ތިން މީހުން ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ހިންގި ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަން

09-01-2022, 20:05

އަލަމާ-05 ދޯންޏާއި ދޯނިން ދަތުރުކުރި ތިން މީހުން ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ހިންގި ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަން

މަސްބޯޓެއް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

08-01-2022, 00:00

މަސްބޯޓެއް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

މީހެއްގެ ލޮލަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިގެން ނޮދަން އޭރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްދީފި

07-01-2022, 23:25

މީހެއްގެ ލޮލަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިގެން ނޮދަން އޭރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްދީފި

ދ.ރިނބިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

05-01-2022, 16:11

ދ.ރިނބިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ދޯންޏެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

05-01-2022, 12:45

ދޯންޏެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

އަޑިއަށްދިޔަ އަލަމާ-5 ދޯނިން ގެއްލުނު ދެ މީހަކު ފެނިއްޖެ

05-01-2022, 09:40

އަޑިއަށްދިޔަ އަލަމާ-5 ދޯނިން ގެއްލުނު ދެ މީހަކު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

04-01-2022, 19:25

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

ވ.ފުއްސަރުގަޅުގެ ކައިރިން ދޯންޏެއް އަޑިއަށްދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

04-01-2022, 07:15

ވ.ފުއްސަރުގަޅުގެ ކައިރިން ދޯންޏެއް އަޑިއަށްދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ފުލުހުން ހިންގާ "ލާމަސީލު ޒުވާނާ" ޕްރޮގްރާމުގައި، ސިފައިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީފި

04-01-2022, 00:10

ފުލުހުން ހިންގާ "ލާމަސީލު ޒުވާނާ" ޕްރޮގްރާމުގައި، ސިފައިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީފި

ހާލުދެރަ ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ސީ އެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

03-01-2022, 10:30

ހާލުދެރަ ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ސީ އެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ރ.މާމުނަގައު ރިސޯޓްގައި ސީ ޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

02-01-2022, 21:45

ރ.މާމުނަގައު ރިސޯޓްގައި ސީ ޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ބޯވަ ހިފަން ފޭބިފަހުން ގެއްލުނު ޒުވާނާ ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ދަނީ ހުއްޓާނުލައި މަސައްކަތްކުރަމުން

02-01-2022, 16:26

ބޯވަ ހިފަން ފޭބިފަހުން ގެއްލުނު ޒުވާނާ ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ދަނީ ހުއްޓާނުލައި މަސައްކަތްކުރަމުން

1 2 3