މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ ހަތް ހާދިސާއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

29-06-2022, 23:55

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ ހަތް ހާދިސާއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހުނު ޑިންގީއަކަށް ކޯސްޓްގާޑު ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

29-06-2022, 23:05

ހާލުގައި ޖެހުނު ޑިންގީއަކަށް ކޯސްޓްގާޑު ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން

29-06-2022, 23:00

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން

ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

26-06-2022, 22:35

ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްެއެންޑީއެފް ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

26-06-2022, 22:30

ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްެއެންޑީއެފް ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ދިޔަވި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

25-06-2022, 14:00

ދިޔަވި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއަށް ފެނިއްޖެ

25-06-2022, 11:45

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއަށް ފެނިއްޖެ

އެމްއާރުސީސީގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

23-06-2022, 22:05

އެމްއާރުސީސީގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރުނު މަސްވެރިޔަކު، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއިން ލ. ގަމަށް ގެންގޮސްދީފި

22-06-2022, 22:10

ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރުނު މަސްވެރިޔަކު، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއިން ލ. ގަމަށް ގެންގޮސްދީފި

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

21-06-2022, 11:25

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ޕެސިފިކް އެމްފިބިއަސް ލީޑަރސް ސިމްޕޯޒިއަމް" ގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

19-06-2022, 10:05

ޖަޕާނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ޕެސިފިކް އެމްފިބިއަސް ލީޑަރސް ސިމްޕޯޒިއަމް" ގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހިންގި "އެކްސަސައިޒް ބްލެކް މަރލިން" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

16-06-2022, 10:25

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހިންގި "އެކްސަސައިޒް ބްލެކް މަރލިން" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރުންގެ ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

08-06-2022, 21:00

ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރުންގެ ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ "ޕްލެޓިނަމް ޖުބިލީ" ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕޭޖަންޓްގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

05-06-2022, 19:50

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ "ޕްލެޓިނަމް ޖުބިލީ" ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕޭޖަންޓްގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގި "މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

05-06-2022, 17:00

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގި "މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

30-11--0001, 00:00

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިރީ ރޯވި އަލިފާން، ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރމަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިންވާލައިފި

30-05-2022, 18:10

ފުވައްމުލަކު ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިރީ ރޯވި އަލިފާން، ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރމަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިންވާލައިފި

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފަށް އަސްކަރީ "ފީލްޑް އެމްބިއުލެންސް" ގެ ދެ އެމްބިއުލެންސް ހަދިޔާކޮށްފި

25-05-2022, 20:15

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފަށް އަސްކަރީ "ފީލްޑް އެމްބިއުލެންސް" ގެ ދެ އެމްބިއުލެންސް ހަދިޔާކޮށްފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

20-05-2022, 16:27

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

30-11--0001, 00:00

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

1 2 3