ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މަސްވެރިއަކަށް، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

18-09-2022, 14:55

ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މަސްވެރިއަކަށް، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އޮޒެން މާދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ފަށައިފި

17-09-2022, 23:49

އޮޒެން މާދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ފަށައިފި

ޑީ ޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

17-09-2022, 23:44

ޑީ ޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އޭޖީ މެލްކޯ އެލެވޭޓަރ މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

17-09-2022, 23:40

އޭޖީ މެލްކޯ އެލެވޭޓަރ މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

16-09-2022, 21:09

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ޑާކާގައި ބޭއްވި އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އާމީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެއްޖެ

16-09-2022, 14:55

ޑާކާގައި ބޭއްވި އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އާމީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެއްޖެ

މާލެއާއި ވިލިމާލެ ދެމެދު ކަނޑުން އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

16-09-2022, 02:00

މާލެއާއި ވިލިމާލެ ދެމެދު ކަނޑުން އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

15-09-2022, 18:05

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރުމައްޗަށް އެރި ސަވާރީ ބޯޓުގެ ބައިތައް ސެލްވޭޖު ކުރުމުގައި ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

15-09-2022, 12:08

ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރުމައްޗަށް އެރި ސަވާރީ ބޯޓުގެ ބައިތައް ސެލްވޭޖު ކުރުމުގައި ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

14-09-2022, 08:45

ހާލުބޮޑު ބަލި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ފަޚުރުވެރި 130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

14-09-2022, 05:36

ފަޚުރުވެރި 130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޝައިން ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ހުޅުމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

14-09-2022, 00:59

ޝައިން ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ހުޅުމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޝައިން ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެފްއާރުއެސް މާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

14-09-2022, 00:56

ޝައިން ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެފްއާރުއެސް މާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

12-09-2022, 20:25

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ކުޅުއްފުށީގައި ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

12-09-2022, 19:22

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ކުޅުއްފުށީގައި ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

10-09-2022, 15:30

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

10-09-2022, 09:05

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

09-09-2022, 01:10

ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރ ޔުނިޓް 11 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

08-09-2022, 23:15

އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރ ޔުނިޓް 11 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

08-09-2022, 20:05

ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

1 2 3 4