ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

08-09-2022, 13:42

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

07-09-2022, 22:50

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގައި އޮއްވައި ދިޔަވި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

07-09-2022, 11:06

ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގައި އޮއްވައި ދިޔަވި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

05-09-2022, 20:27

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އިންޑިއާގެ ނޭވީއާއި އެމްއެންޑީއެފުން ގުޅިގެން ހިންގާ "އެކްސަސައިޒް އެކަތަ" ފަށައިފި

05-09-2022, 14:20

އިންޑިއާގެ ނޭވީއާއި އެމްއެންޑީއެފުން ގުޅިގެން ހިންގާ "އެކްސަސައިޒް އެކަތަ" ފަށައިފި

ފ.ނިލަންދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

04-09-2022, 22:35

ފ.ނިލަންދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

03-09-2022, 19:10

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު، ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

03-09-2022, 10:27

ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު، ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަށް ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރ މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

03-09-2022, 10:25

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަށް ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރ މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު، ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

03-09-2022, 10:23

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު، ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޅ.ކުރެންދޫ ނެރުމައްޗަށް ބީހުނު މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުންކޮށްފި

02-09-2022, 22:10

ޅ.ކުރެންދޫ ނެރުމައްޗަށް ބީހުނު މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުންކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސީއެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

31-08-2022, 19:00

ހާލުބޮޑު ބަލި ދެ މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސީއެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

31-08-2022, 11:27

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތ.އޮމަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އޮތް ބަލި ފިރިހެނަކު، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބުގައި ލ.ގަމަށް ގެންގޮސްދީފި

31-08-2022, 08:29

ތ.އޮމަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އޮތް ބަލި ފިރިހެނަކު، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބުގައި ލ.ގަމަށް ގެންގޮސްދީފި

ފ.ދަނރަބޫދޫ ސްކޫލާއި ފ.ދަނރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

30-08-2022, 21:48

ފ.ދަނރަބޫދޫ ސްކޫލާއި ފ.ދަނރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-08-2022, 10:15

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މ.މުލި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

29-08-2022, 21:18

މ.މުލި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ކާމިޔާބަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

29-08-2022, 21:04

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

29-08-2022, 16:12

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

29-08-2022, 09:58

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

1 2 3 4 5