އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

30-11--0001, 00:00

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ފަށައިފި

12-03-2022, 01:20

އެމްއެންޑީއެފް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ފަށައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު އަވަށު މިސްކިތާ ދިމާލުގައި ހުރި ވިނަތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

11-03-2022, 20:30

ޏ.ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު އަވަށު މިސްކިތާ ދިމާލުގައި ހުރި ވިނަތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރޯވި އަލިފާން ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

30-11--0001, 00:00

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރޯވި އަލިފާން ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

މަސްވެރިކަމުގައި އުޅެނިކޮށް ފަޔަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހަކަށް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

08-03-2022, 23:45

މަސްވެރިކަމުގައި އުޅެނިކޮށް ފަޔަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހަކަށް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދ.ރިނބިދޫގައި ހިންގައިފި

05-03-2022, 20:05

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދ.ރިނބިދޫގައި ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

05-03-2022, 18:25

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ލ.ގަން ވަލުތެރޭގައި ހުރި ވިނަތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

05-03-2022, 14:26

ލ.ގަން ވަލުތެރޭގައި ހުރި ވިނަތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ފަރަށް އެރި ބޯޓެއްގައި ތިބި މީހުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މާލެ ގެނެސްދީފި

04-03-2022, 14:00

ފަރަށް އެރި ބޯޓެއްގައި ތިބި މީހުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މާލެ ގެނެސްދީފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކްތެރޭގައި ހުރި ވިނަތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

02-03-2022, 22:52

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކްތެރޭގައި ހުރި ވިނަތަކުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

30-11--0001, 00:00

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

މެރިން ކޯރ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕްގެ "ކޮލިފިކޭޝަން ކޯސް-1" ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

28-02-2022, 14:00

މެރިން ކޯރ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕްގެ "ކޮލިފިކޭޝަން ކޯސް-1" ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

28-02-2022, 03:58

ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އެމްއެންޑީއެފުން އެމްއައިބީގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ވީކެންޑް ވިތު އެމްއެންޑީއެފް" ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

26-02-2022, 21:23

އެމްއެންޑީއެފުން އެމްއައިބީގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ވީކެންޑް ވިތު އެމްއެންޑީއެފް" ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-11--0001, 00:00

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ޓެރަރިސްޓް އިންސިޑެންޓްތަކުގައި ފުރަތަމަ އިޖާބަދޭ ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްގައި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

24-02-2022, 14:20

ޓެރަރިސްޓް އިންސިޑެންޓްތަކުގައި ފުރަތަމަ އިޖާބަދޭ ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްގައި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވީބީއެސްއެސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯހާއި ވީބީއެސްއެސް ބޭސިކް ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

24-02-2022, 14:00

ވީބީއެސްއެސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯހާއި ވީބީއެސްއެސް ބޭސިކް ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މ.ބިޖިލީ ކާސަލްގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

23-02-2022, 21:56

މ.ބިޖިލީ ކާސަލްގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

ހ.ނޫއަލިގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

30-11--0001, 00:00

ހ.ނޫއަލިގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

19-02-2022, 12:42

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

2 3 4 5 6