131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިލިޓްރީ ބޭންޑްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ހަވާ އަރުވައިފި

22-04-2023, 01:30

131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިލިޓްރީ ބޭންޑްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ހަވާ އަރުވައިފި

131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

21-04-2023, 21:25

131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ފަޚުރުވެރި 131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

21-04-2023, 08:02

ފަޚުރުވެރި 131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ފިތުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

20-04-2023, 17:45

ފިތުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މިއަހަރު ފާހަގަކުރާ 131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

19-04-2023, 21:32

މިއަހަރު ފާހަގަކުރާ 131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއްހެރި އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

18-04-2023, 19:20

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއްހެރި އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝިޕް މާލެ އަތުވެއްޖެ

17-04-2023, 22:10

ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝިޕް މާލެ އަތުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

17-04-2023, 19:45

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ނ. ނިއުޕްލާޒާ ބިންޑިންގ ގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ނިއްވާލައިފި

17-04-2023, 19:25

ނ. ނިއުޕްލާޒާ ބިންޑިންގ ގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުން ދުން އަރާތީ ދުން އެރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޙާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

12-04-2023, 22:50

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުން ދުން އަރާތީ ދުން އެރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޙާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މެރިންކޯރ ބޭސިކް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

12-04-2023, 22:49

މެރިންކޯރ ބޭސިކް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދު ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

11-04-2023, 22:55

އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދު ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

11-04-2023, 14:59

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

09-04-2023, 23:49

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބައިވޯޓަރ ފެން ޕްލާންޓް ކުރިމަތީ ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

09-04-2023, 23:12

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބައިވޯޓަރ ފެން ޕްލާންޓް ކުރިމަތީ ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ސިފައިންނާއެކު ރޯދަވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

09-04-2023, 22:26

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ސިފައިންނާއެކު ރޯދަވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ލ.ގަމު ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން ލ.ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

09-04-2023, 12:17

ލ.ގަމު ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާން ލ.ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

ނައިފަރު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

09-04-2023, 10:14

ނައިފަރު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފި

ހިޔާފްލެޓުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

07-04-2023, 12:40

ހިޔާފްލެޓުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ހިޔާފްލެޓުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

07-04-2023, 02:45

ހިޔާފްލެޓުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

3 4 5 6 7