ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

07-05-2022, 19:53

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

06-05-2022, 13:39

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނެރުކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް

03-05-2022, 19:48

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނެރުކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނެރުކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި

02-05-2022, 16:59

ޏ.ފުވައްމުލަކު ނެރުކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި

ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

30-04-2022, 22:41

ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއާގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ފިޠުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

29-04-2022, 14:24

ފިޠުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

28-04-2022, 06:45

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފަށް ބައެއް އާލާތްތައް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

27-04-2022, 21:19

ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފަށް ބައެއް އާލާތްތައް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ސ.ހުޅުމީދޫ ކައިރި ނެރުމައްޗަށް އުރުނު ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

22-04-2022, 20:33

ސ.ހުޅުމީދޫ ކައިރި ނެރުމައްޗަށް އުރުނު ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ގަރާޖެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

21-04-2022, 19:04

ގަރާޖެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލައިފި

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

21-04-2022, 09:24

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

19-04-2022, 13:09

އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އިންޑިއާ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

19-04-2022, 06:10

އިންޑިއާ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ހައިޑްރޮގްރެފިކް ސަރވޭ ކުރުމަށް އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް "ސަތުލެޖް" މިއަދު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި

19-04-2022, 06:05

ހައިޑްރޮގްރެފިކް ސަރވޭ ކުރުމަށް އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް "ސަތުލެޖް" މިއަދު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ގޭސް އެކްސްޕްލޯޝަނެއް ހިނގައިގެން އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

18-04-2022, 11:39

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ގޭސް އެކްސްޕްލޯޝަނެއް ހިނގައިގެން އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ގޭސް އެކްސްޕްލޯޝަނެއް ހިނގައިގެން އެފްއާރުއެސް ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

04-04-2022, 19:30

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ގޭސް އެކްސްޕްލޯޝަނެއް ހިނގައިގެން އެފްއާރުއެސް ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާލައިފި

01-04-2022, 22:35

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާލައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

31-03-2022, 17:55

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކޯސްޓަލް ސަރވެއިލެންސް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުން

30-11--0001, 00:00

ކޯސްޓަލް ސަރވެއިލެންސް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުން

ލ.އިހައްދޫ ސްކޫލު ސްކައުޓުންގެ ސްވިމިންގ ޓެސްޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

26-03-2022, 21:33

ލ.އިހައްދޫ ސްކޫލު ސްކައުޓުންގެ ސްވިމިންގ ޓެސްޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

4 5 6 7 8