އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް

ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ސާޖަންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފް


Video : 4th Indian Ocean Conference...