އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޫސް ބަޔާން
02 ޖެނުއަރީ 2020 16:16

ނޫސް ބަޔާން

02 ޖަނަވަރީ 2020

 

24 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި ހިންގި ހަރަކާތްތައް ސްޓޭންޑް ޑައުންކޮށް ދިފާޢީ ބާރުގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް ވަނީ "ޔެލޯ 2" އިން "ގްރީން" (އާއްމު ޙާލަތު) އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


Video : 4th Indian Ocean Conference...